Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

De besloten vennootschap

Core Industrial B.V.

Oud Camp 22

3155 DL  Maasland

Inschrijving kamer van koophandel nr. 74517937

 

SEPTEMBER  2023

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd Core Industrial B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 74517937) en of diens rechtsopvolger met onder meer de handelsnaam www.core-industrial.nl, hierna te noemen Core Industrial B.V., aan derden gedaan, op alle door Core Industrial B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Core Industrial B.V. met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c.1. In de appendices worden met betrekking tot de reparatie en garantieverlening een aantal bepalingen toegevoegd. Voor zover deze toegevoegde bepalingen afwijken van wat er in het gemeenschappelijke gedeelte daarover is opgenomen prevaleren de afwijkende bepalingen in de betreffende appendix. 

c.2. In een aantal bepalingen in de appendix zijn verbijzonderingen opgenomen ten opzichte van dat wat in het gemeenschappelijke gedeelte generaal is bepaald. Deze verbijzonderingen dienen onder meer gelezen te worden als voorbeelden, maar daartoe niet beperkt, die de aanvullende werking van hetgeen in het gemeenschappelijke deel door Core Industrial B.V. wordt gesteld niet in de weg staan. Evenmin beperken zij niet de rechten van Core Industrial B.V. daar waar die niet in deze voorwaarden beschreven staan. 

d. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Core Industrial B.V. niet bindend, niet toepasselijk en worden door Core Industrial B.V. hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door middel van de toepasselijkheid en niet vernietigbaarheid van deze algemene voorwaarden doet wederpartij uitdrukkelijk afstand van haar algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden.

e. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Core Industrial B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

f. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Core Industrial B.V. daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben en geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Core Industrial B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Core Industrial B.V. in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

Core Industrial B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Core Industrial B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Core Industrial B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Core Industrial B.V., dan wel doordat Core Industrial B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Core Industrial B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Core Industrial B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Core Industrial B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 (acht) dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Core Industrial B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. 

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Core Industrial B.V.  overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Core Industrial B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Core Industrial B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Core Industrial B.V. zou kunnen doen ontstaan.

 

ARTIKEL 3.2: AANVULLEND OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN BIJ (ONDER)AANNEMING WERK

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij, om een goede vervulling van de werkzaamheden door en/of zijdens Core Industrial B.V. mogelijk te maken, zorg te dragen voor bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: een goede bereikbaarheid van de werkomgeving voor de door en/of zijdens Core Industrial B.V. te verrichten werkzaamheden, een voor de te verrichte dienstverlening geschikte werkomgeving en werkomstandigheden, zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V., alsmede de benodigde vergunningen, door een gecertificeerd bedrijf verwijderde asbest, goedgekeurde tekeningen/bestekken/ constructieberekeningen, rapporten, verzekeringen zoals bijvoorbeeld CAR, AVB en dergelijke, opgave van ligging en aanwezigheid van kabels en leidingen, en dergelijke, toereikend aanwezige nutsvoorzieningen, gereedschappen, materieel, grondstoffen en dergelijke. Mocht wederpartij hierin geheel of gedeeltelijk tekortschieten, zulks naar oordeel van Core Industrial B.V., dan is Core Industrial B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en de kosten van verlet bij wederpartij in rekening te brengen. Zij is ook gerechtigd zelf zorg te dragen voor de juiste voor de te verrichte dienstverlening geschikte werkomgeving. In dat geval, is zij gerechtigd de kosten die zij daarbij maakt met inbegrip van eigen kosten bij wederpartij in rekening te brengen. 

Mocht het geheel of gedeeltelijk tekortschieten van wederpartij debet zijn aan een verminderde prestatie van en/of zijdens Core Industrial B.V. dan is wederpartij aansprakelijk zowel de directe- als indirecte schade. Wederpartij vrijwaart Core Industrial B.V. te dezer zake voor alle aanspraken van derden. 

Wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beheer van de door haar, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Core Industrial B.V. ter beschikking gestelde goederen, materialen, gereedschappen en/of machines.

b. Voor bij de bewerking en verwerking van de door Core Industrial B.V. gebruikte materialen/producten vrijkomende afval en resten dient wederpartij een geschikte afvalcontainer in de directe omgeving van de te bewerken ruimte beschikbaar te hebben in die gevallen, dat Core Industrial B.V. zorgdraagt voor het verwijderen van afval en restproducten. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor het terugplaatsen en/of hangen van objecten die door Core Industrial B.V. teen behoeve van de door haar te verrichten werkzaamheden zijn verplaatst en/of verhangen.

c. Meerwerk geschiedt in overleg, tenzij het meerwerk het gevolg is van een eerder overeengekomen verandering/aanpassing in het uit te voeren werk en/of indien naar inzicht van Core Industrial B.V. het meerwerk noodzakelijk is om tot een goede uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden te komen. In deze gevallen is Core Industrial B.V. gerechtigd om de kosten daarvan tegen de haar geldende te doen gebruikelijke tarieven bij wederpartij in rekening te brengen.

d. Daar waar Core Industrial B.V. en/of de door haar ingeschakelde derden werkzaamheden voor wederpartij verricht op uurbasis en daarbij werkbriefjes/bonnen en/of urenbriefjes inlevert en/of deze door wederpartij (hij/of zij die namens wederpartij op de werkplek aanwezig is en normaal te doen gebruikelijk als door Core Industrial B.V. voldoende bekwaam beschouwd mag worden) laat aftekenen, worden de daaraan gerelateerde en uitgevoerde werkzaamheden als voor uitgevoerd en akkoord bevonden beschouwd. 

Is er niemand van en/of zijdens wederpartij voor aftekening aanwezig en Core Industrial B.V. overhandigt wederpartij, al dan niet schriftelijk, werkbriefjes/bonnen en/of urenbriefjes dan worden de daaraan te relateren werkzaamheden op een correcte wijze geacht te zijn uitgevoerd, tenzij wederpartij aansluitend, in overeenstemming met de wetgeving in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van aanneming werk, schriftelijk haar bezwaren aan Core Industrial B.V. heeft kenbaar gemaakt.

e. Core Industrial B.V. is gerechtigd om wederpartij meerkosten tot een maximum van 200% van het uurtarief in rekening te brengen voor door haar verrichte werkzaamheden buiten de reguliere werktijden. Dat wil zeggen voor de uren na 17:00 uur tot 24:00 uur is dat 150% en vanaf 24:00 uur tot 9:00 uur is dat 200 %. Werkzaamheden tijdens het weekeinde en/of op feestdagen is dat 200%. 

Onder reguliere werktijden wordt, tenzij anders is overeengekomen, verstaan de werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

f. Daar waar er sprake is van oplevering van het werk, niet zijnde op uurbasis en waarbij Core Industrial B.V. geen werkbonnen en/of urenbriefjes inlevert, zal Core Industrial B.V. wederpartij, al dan niet, schriftelijk te kennen gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en nodigt zij wederpartij uit tot opneming/ keuring van het werk.

Indien wederpartij het werk binnen een redelijke termijn van 14 (veertien) dagen na bovengenoemde bekendmaking geen medewerking verleent aan het opnemen/keuren en aan het al dan niet onder voorbehoud aanvaarden, dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigeren, wordt de wederpartij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Op enig moment dat er een langere termijn op grond van dwingende wet- en regelgeving wordt voorgeschreven zal deze worden aangehouden.

Indien wederpartij binnen voornoemde termijn nog schriftelijk terechte klachten/tekortkomingen inbrengt die aan Core Industrial B.V. zijn toe te rekenen, dan zijn deze klachten/tekortkomingen uitgezonderd van de automatische oplevering en dienen deze klachten/tekortkomingen te worden gezien als punten van oplevering.

g. Wederpartij is gehouden om op eerste en redelijke verzoek van Core Industrial B.V. haar volledige en ongeconditioneerde medewerking te verlenen tot het verhelpen van terechte klachten/tekortkomingen door en/of zijdens Core Industrial B.V. Op enig moment dat wederpartij daaraan geen gehoor geeft is Core Industrial B.V. niet langer gehouden om de klachten/tekortkomingen te verhelpen, of te doen verhelpen. De werkzaamheden worden alsdan geacht volledig en onmiddellijk te zijn opgeleverd. 

 

ARTIKEL 3.3: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wetgeving tot stand komen en de wederpartij zich daar terecht op beroept, zal Core Industrial B.V. dienaangaande de inhoud van de betreffende wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

 

ARTIKEL 3.4: DE GOEDE TROUW, OPENBARE ORDE EN GOEDE ZEDEN

a. Core Industrial B.V. wenst bij het doen van zaken met wederpartij op geen enkele wijze betrokken te worden, bij witwassen, corruptie, terrorisme, met onder embargo van de Staat der Nederlanden, de Europese Unie en/of bevriende naties vallende transacties en/of transacties in strijd met de goede zeden; niet in directe, noch in indirecte zin. Door de totstandkoming van overeenkomsten tussen Core Industrial B.V. en wederpartij, waarbij wederpartij ten tijde daarvan, dan wel daaraan voorafgaand kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden geeft wederpartij uitdrukkelijk aan Core Industrial B.V. te kennen, dat van voornoemde omstandigheden geen sprake is en zij evenmin daarbij betrokken is niet in directe zin noch in indirecte zin. Wederpartij geeft eveneens op voornoemde wijze te kennen, dat de door Core Industrial B.V. geleverde prestatie en/of goederen door haar en/of zijdens haar op geen enkele wijze bij voornoemde omstandigheden betrokken zullen worden, niet direct, noch indirect. 

b. Op enig moment dat wederpartij kennisneemt, dan wel een redelijk vermoeden heeft dat zij betrokken is of betrokken raakt met de omstandigheden als bij de hier in dit artikel bij bepaling a. genoemde omstandigheden is zij gehouden Core Industrial B.V. daar onmiddellijk van in kennis te stellen. 

Op enig moment dat Core Industrial B.V. kennisneemt, dan wel een ernstig vermoeden heeft, dat zij met betrekking tot enige overeenkomst tussen haar en wederpartij betrokken raakt, of dreigt te raken, met omstandigheden als bij a. genoemd heeft zij het recht om de met wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of op te schorten en de nog uit te voeren overeenkomsten te annuleren. Daarbij heeft Core Industrial B.V. het recht de annulering, ontbinding en/of opschorting naar wederpartij te sanctioneren op een wijze als genoemd in artikel 10.b. 

c. Core Industrial B.V. heeft het recht om de kennis die zij op enig moment ter zake voornoemde omstandigheden verkrijgt en/of heeft verkregen, ofwel bij een redelijk vermoeden van dergelijke omstandigheden dit bij de voor haar daartoe bevoegde instantie(s) te melden en deze van alle relevante informatie te voorzien, met inbegrip van informatie die zij onder een eerder overeengekomen geheimhoudingsplicht heeft verkregen. Core Industrial B.V. kan alsdan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden; niet in directe zin, noch in indirecte zin.

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a.1. Core Industrial B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Core Industrial B.V. dit ook niet bij, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen, aardbevingen, overdracht van virussen en ziekten.

a.2. Core Industrial B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze van het gebruik van de geleverde goederen en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen; niet aan het geleverde zelf, noch aan andere zaken/objecten, personen en/of levende have, niet in directe zin, noch in indirecte zin.

a.3. Wederpartij vrijwaart Core Industrial B.V. te dezer zake voor alle aanspraken van derden.

b.1. Wanneer wederpartij chemische producten van Core Industrial B.V. koopt dient zij zich rekenschap te geven, dat deze bij gebruik schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn en eveneens schade kunnen aanbrengen aan de werkomgeving. Wederpartij dient zelf er voor zorg te dragen dat eenieder die met deze producten in aanraking kan komen, met inbegrip van aerosolen op een afdoende wijze daartegen wordt beschermd.

b.2. Core Industrial B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die het gebruik van deze chemisch producten veroorzaken, niet in directe, noch indirecte zin.

b.3. Wanneer Core Industrial B.V. een beschermingsadvies voor het gebruik van de betreffende chemische producten aan wederpartij geeft, dan kan en mag wederpartij daaruit geen garantie ontlenen, dat men gevrijwaard is van het ontstaan van schade als bedoeld bij art. 4.b.1. 

Alsdan is en blijft Core Industrial B.V. door wederpartij gevrijwaard van iedere vorm van schadeaansprakelijkheid.

c. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Core Industrial B.V. en wederpartij, is Core Industrial B.V. op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

d. Er wordt door Core Industrial B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie en/of functionaliteiten. Wederpartij is met betrekking tot door haar aangemaakt account zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilig wachtwoord, en het veilig bewaren van haar gebruikersnaam en wachtwoord. Acties die plaatsvinden via de account van wederpartij komen voor haar eigen rekening en risico.

e. Indien Core Industrial B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 2.500,00 (zegge; vijfentwintighonderd euro).

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Core Industrial B.V. niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V., zal Core Industrial B.V. in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Core Industrial B.V. of een andere door Core Industrial B.V. te bepalen plaats.

e. Wanneer door Core Industrial B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij ter vrije keuze van Core Industrial B.V. tot gedurende maximaal drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Core Industrial B.V.

NB: Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep en de transactie binnen de daarin geduide criteria, dan zal Core Industrial B.V. ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wetgeving aangehaalde criteria respecteren.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Core Industrial B.V. gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Core Industrial B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Core Industrial B.V.

b. Het transport van de bij Core Industrial B.V. bestelde goederen geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c.1. Alle bij Core Industrial B.V. bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens Core Industrial B.V. met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie en te verzenden documenten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Core Industrial B.V. te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Core Industrial B.V. Core Industrial B.V. kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Core Industrial B.V. gezonden correspondentie. Eveneens is Core Industrial B.V. op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij.

Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Core Industrial B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld, al dan niet via Core Industrial B.V.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Core Industrial B.V., verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Core Industrial B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Core Industrial B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Core Industrial B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.

c. Core Industrial B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Core Industrial B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten, alsmede reis- en verblijfskosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Core Industrial B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. Core Industrial B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Core Industrial B.V. of op een door Core Industrial B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Core Industrial B.V. en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

e. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Core Industrial B.V. niet op.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Core Industrial B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Core Industrial B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Core Industrial B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Core Industrial B.V.

c. Core Industrial B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Core Industrial B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

d. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Core Industrial B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

 

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Core Industrial B.V. heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Core Industrial B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Core Industrial B.V. toekomende rechten.

Core Industrial B.V. heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Core Industrial B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Core Industrial B.V. op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met Core Industrial B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Core Industrial B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Core Industrial B.V., ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Core Industrial B.V..

c. Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wetgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt binnen de daarin beschermde doelgroep, dan zal Core Industrial B.V. de in deze wetgeving aangehaalde ontbindingscriteria ten gunste van wederpartij respecteren.

d. Core Industrial B.V. heeft het recht om de door wederpartij en/of zijdens haar verstrekte opdrachten te weigeren, de uitvoering ervan stop te zetten, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden met behoud van alle overige haar toekomende rechten, indien zij dit op enig moment voor haar passend acht, zonder dat zij door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk gesteld kan en mag worden. Passende momenten zijn, bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, Opdrachten: die in strijd met enige wet- en regelgeving zijn, conflicteren met de goede zeden, oproepen tot haat, discriminatie, racisme, kwetsend van karakter zijn, de wijze van gegevensverstrekking een voor Core Industrial B.V. onaanvaardbaar (digitaal) bedrijfsrisico met zich meebrengt.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Core Industrial B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Core Industrial B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Core Industrial B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Core Industrial B.V. geen volledige betaling van de door Core Industrial B.V. aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Core Industrial B.V.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Core Industrial B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Core Industrial B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Core Industrial B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten. etc.

c. Core Industrial B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Core Industrial B.V. heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Core Industrial B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Core Industrial B.V. van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Core Industrial B.V., zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, pandemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Core Industrial B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Core Industrial B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V. Wederpartij zal van de ten deze door Core Industrial B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 

ARTIKEL 14: INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Core Industrial B.V. (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Core Industrial B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Core Industrial B.V. is ten strengste verboden, tenzij Core Industrial B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Core Industrial B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Core Industrial B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

 

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Core Industrial B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Core Industrial B.V. schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Core Industrial B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 (zes) maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Core Industrial B.V. eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Core Industrial B.V. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Core Industrial B.V.

d. De al dan niet onder garantie ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Core Industrial B.V. of bij een door Core Industrial B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Core Industrial B.V. dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Core Industrial B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Core Industrial B.V. aan te geven doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze “algemene voorwaarden” onverkort van toepassing.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Core Industrial B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Core Industrial B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Core Industrial B.V. heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Core Industrial B.V. behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Haag dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Core Industrial B.V.

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Core Industrial B.V. in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Core Industrial B.V. gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben

d. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Core Industrial B.V. wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere artikelen.

 

ARTIKEL 18: VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de bij de griffie van de rechtbank Den Haag.

b. Core Industrial B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Core Industrial B.V. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens wederpartij vanaf 30 (dertig) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij wederpartij binnen die termijn schriftelijk aan Core Industrial B.V. te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan 6 (zes) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van 30 (dertig) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Core Industrial B.V. samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 titel 5 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

 

APPENDICES ALGEMEEN:

a. Core Industrial B.V. verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1.c.1 en 1.c.2 in het hoofdgedeelte van deze voorwaarden aangaande de toepasselijkheid van de in deze appendices opgenomen bepalingen.

b. De onderwerpen die in de appendices zijn opgenomen betreffen:

 

Appendix 1: Reparatie

1.1 Onder reparatie wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden die ten doel hebben de defecte goederen, apparatuur, software en functionaliteiten te herstellen en/of zo goed als mogelijk te laten functioneren.

1.2 De werkzaamheden van Core Industrial B.V. op het gebied van reparatie betreffen een inspanningsverplichting op basis van de bij Core Industrial B.V. beschikbare kennis en middelen ten behoeve van het oplossen van aan de wederpartij en/of via haar geleverde goederen/installaties gerelateerde vragen en/of problemen, al dan niet op afstand. 

1.3 Voor zover aan de door Core Industrial B.V. en/of aan de door haar ingeschakelde derde(n), voor reparatie geleverde, of wel overgedragen, goederen informatie dragende onderdelen bevatten en/of de informatiewerking van andere goederen beïnvloedt, is Core Industrial B.V. nimmer aansprakelijk voor een eventueel verlies van informatie voor, tijdens en na de reparatie. Dit geldt ook voor het al dan niet goed functioneren ervan en/of een niet juiste beïnvloeding. Core Industrial B.V. kan door en/of zijdens wederpartij nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor het opslaan en/of verwijderen van de informatie van de informatie dragende goederen; niet voor, tijdens noch na de uitgevoerde werkzaamheden.

1.4 Daar waar verwijdering van software en/of data met wederpartij is overeengekomen, dan wel dat deze omwille van de door Core Industrial B.V. te verrichten werkzaamheden door haar noodzakelijk wordt geacht dan geschiedt deze verwijdering op grond van de haar beschikbare middelen en kennis. Core Industrial B.V. kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien op enig moment achteraf blijkt dat met de op dat moment beschikbare middelen en kennis het niet mogelijk blijkt om de verwijderde software en/of data geheel of gedeeltelijk te kunnen recupereren. 

1.5 Wederpartij dient vooraf aan de toezending, of overdracht, van de te repareren, goederen zorg te dragen voor een adequate opslag van de hiervoor bedoelde informatie. 

1.6 Het vervoer van de te repareren goederen geschiedt voor rekening en risico van wederpartij. Wederpartij dient bij toezending eveneens zorg te dragen, zulks ter hare voorafgaande beoordeling, voor een goede herbruikbare en voor de wijze van transport geëigende verpakking.

1.7 Wederpartij dient op eerste verzoek van Core Industrial B.V. bij verlies of het ontbreken van de benodigde informatie op de informatie dragende onderdelen deze omgaand aan Core Industrial B.V. te doen toekomen.

1.8 Core Industrial B.V. is bij het verrichten van haar reparatie op locatie evenmin aansprakelijk voor schade aan, bijvoorbeeld maar echter daartoe niet beperkt: software, apparatuur, meubilair, gebouwen en andere objecten, die het directe en/of indirecte gevolg zijn van de door haar en/of zijdens haar in opdracht van wederpartij verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van grove opzet en/of grove nalatigheid. Core Industrial B.V. is nimmer door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen, indien de reparatie niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

1.9 De door Core Industrial B.V. voor reparatie ingenomen goederen, verblijven, bij haar of bij de door haar ingeschakelde derde, in alle gevallen voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die iedere vorm van directe en indirecte schade dekt, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe echter niet beperkt bij brand, waterschade, verlies en diefstal.

1.10 Core Industrial B.V. heeft het recht om naar eigen inzicht de reparatie uit te voeren, zonder dat zij hierover in overleg met wederpartij moet treden, ook als de kosten van de reparatie ten opzichte van de nieuwwaarde en/of vervangend product substantieel zijn en in een enkel geval zelfs deze overschrijden.

1.11 Core Industrial B.V. is gerechtigd om naar eigen inzicht bij reparatie de vervangende onderdelen te kiezen en bij wederpartij in rekening te brengen, zonder dat zij dit ter beoordeling aan wederpartij behoeft voor te leggen; ook als deze vervangende onderdelen niet origineel en/of nieuw zijn. Core Industrial B.V. is hierbij eveneens gerechtigd om wederpartij extern gemaakte kosten in rekening te brengen. De vervangen onderdelen gaan bij reparatie automatisch in eigendom over naar Core Industrial B.V. en zij kan en mag daarover vrijelijk beschikken, zonder dat zij wederpartij daarover in kennis behoeft te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel dat Core Industrial B.V. daarvan afstand doet.

1.12 Wederpartij is bij reparatie op locatie gehouden om zorg te dragen voor het opruimen, verwijderen en afvoeren van de door Core Industrial B.V. en/of zijdens haar achtergelaten restproducten, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt: materialen, apparaten en verpakkingen, zonder dat de kosten daarvan bij Core Industrial B.V. in rekening gebracht kunnen worden. 

1.13 Core Industrial B.V. is te allen tijde gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor het onderzoek naar de mogelijk- en onmogelijkheden voor reparatie. Bijvoorbeeld, echter daartoe niet beperkt, in het geval na onderzoek blijkt dat de kosten van reparatie onevenredig hoog zullen uitvallen, dat reparatie niet meer mogelijk blijkt te zijn, of dat op instructie van en/of zijdens wederpartij de reparatie niet wordt uitgevoerd.

1.14 Wanneer Core Industrial B.V. vaststelt, dat de voor reparatie aangeleverde of aangeboden goederen niet binnen voor haar redelijke grenzen te repareren zijn en wederpartij niet binnen de redelijke termijn van 4 (vier) weken na kennisgeving daarvan de betreffende goederen niet terug in ontvangst heeft genomen, is Core Industrial B.V. gerechtigd om, tegen vergoeding van kosten door wederpartij, de betreffende goederen te vernietigen, af te voeren, te recyclen of te vervreemden. 

1.15 Core Industrial B.V. heeft het recht om wederpartij extra kosten in rekening te brengen voor aan wederpartij retour gezonden goederen welke niet door wederpartij in ontvangst worden genomen nadat deze herhaaldelijk door Core Industrial B.V. zijn aangeboden.

Core Industrial B.V. heeft alsdan eveneens het recht om deze goederen tegen ieder voor haar aannemelijk bod te vervreemden en/of anderszins te gelden te maken en de opbrengst daarvan te gebruiken ter vermindering van de door haar geleden schade.

1.16 Daar waar Core Industrial B.V. reparatie op locatie verricht dient wederpartij er voor zorg te dragen, dat de werkomgeving op die locatie voldoende is toegerust om een goede en vlotte voortgang van de door en/of zijdens Core Industrial B.V. uit te voeren reparatie te kunnen waarborgen, zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V. Hierbij dient te worden gedacht, maar daartoe niet beperkt, aan onder andere een geschikt ingerichte werkruimte, met onder andere verwarming, verlichting, indien wenselijk voor Core Industrial B.V. benodigde elektriciteit, sanitaire voorzieningen, geschikte communicatiefaciliteiten, geschikte beschermende kleding.

1.17 Daar waar Core Industrial B.V. met wederpartij overeenkomt reparatie op locatie voor haar te verrichten, zullen deze werkzaamheden op werkdagen (van maandag t/m vrijdag) tussen 9:00 uur en 17:00 uur worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alsdan heeft zij het recht om het even welke reden dan ook de door of zijdens haar te verrichten reparatie- buiten deze uren te doen laten plaatsvinden en/of voort te zetten. Alsdan geldt een verhoogd uurtarief van 150% op werkdagen, van 175% op zaterdag en 200% op zondag.

Core Industrial B.V. heeft ook het recht om in afwijking van het hiervoor gestelde een nieuwe afspraak voor reparatie te maken. 

In beide gevallen kan wederpartij geen recht op compensatie maken, ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade. 

1.18 Core Industrial B.V. is gerechtigd om wederpartij kosten in rekening te brengen, met inbegrip van de gemaakte reis- en verblijfskosten wegens verloren tijd, indien Core Industrial B.V. naar haar inzicht door toedoen van wederpartij, dan wel door toedoen zijdens wederpartij, niet, dan wel in onvoldoende mate in de gelegenheid wordt gesteld om haar reparatie- op het overeengekomen tijdstip uit te voeren.

1.19 Indien het tijdstip en/of de locatie van de te verrichten reparatie- aanleiding geeft tot het maken van reis- en/of verblijfskosten, zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V., dan is zij gerechtigd om deze kosten bij wederpartij in rekening te brengen.

1.20 De met wederpartij overeengekomen reparatie- zullen naar eer en geweten door en/of zijdens Core Industrial B.V. worden uitgevoerd, waarbij er wordt gestreefd naar een realisatie binnen de toegezegde termijn. Overschrijding van deze termijn, om het even veroorzaakt door welke omstandigheid dan ook geeft wederpartij geen recht op enige vorm van compensatie ook niet voor geleden directe en/of indirecte schade. 

1.21 Core Industrial B.V. is gerechtigd een vooraf afgegeven prijs tijdens en/of na uitvoering van de reparatie te wijzigen, indien de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V.

1.22 Core Industrial B.V. is gerechtigd de reparatiewerkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

1.23 Daar waar Core Industrial B.V. spreekt van reparatiecontract, dan wordt daarmee een duurovereenkomst voor een volgens in de beschrijving van die overeenkomst genoemde periode bedoeld. 

Stilzwijgende verlengingen van een dergelijke overeenkomst kan enkel geschieden binnen de voorwaarden die Core Industrial B.V. aan deze overeenkomstvorm stelt, voor zover de betreffende reparatiecontracten niet conflicteren met de voor wederpartij geldende wettelijke criteria.

1.24 Voor reparatiecontracten met een bepaalde duur geldt een opzegtermijn van 2 (twee) maanden voor het einde van de contractperiode. Wordt er voorafgaand aan voornoemde termijn niet uitdrukkelijk schriftelijk door wederpartij opgezegd, dan wordt het betreffende reparatiecontract automatisch, tegen de dan geldende tarieven, met een gelijke duur verlengd. 

1.25 Bij tussentijdse opzegging door wederpartij is deze verplicht de financiële verplichtingen gedurende de resterende periode en/of de resterende te verrichten werkzaamheden van de eerder gesloten overeenkomst na te komen, zonder dat wederpartij daaraan nog rechten kan ontlenen.

1.26 Core Industrial B.V. heeft het recht om de door haar met wederpartij gesloten reparatiecontract aan derden, ter meerdere zekerheid of in eigendom over te dragen. Reparatiecontracten zijn daarentegen voor wederpartij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Core Industrial B.V. niet overdraagbaar.

 

APPENDIX 2: ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

a.1. Core Industrial B.V. verwijst naar het door haar gestelde bij artikel 1.c.1 en 1.c.2 in het hoofdgedeelte van deze voorwaarden aangaande de toepasselijkheid van de in deze appendix opgenomen bepalingen.

a.2. Deze algemene garantievoorwaarden zien toe op producten die Core Industrial B, V, als eigen producten op de markt brengt en niet van derden leveranciers betrekt en in die gevallen, dat zij deze algemene garantievoorwaarden uitdrukkelijk in de overeenkomst middels een garantieverklaring van toepassing heeft verklaard. Dus anders dan de verwijzing naar haar algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden en/of standaard overlegging van deze voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

b.1. De garantie waarop deze appendix toeziet betreft de functionaliteit van de door Core Industrial B.V. geleverde goederen. 

b.2. Bij levering van goederen door Core Industrial B.V. waarop een fabrieksgarantie van toepassing is, zal zij haar medewerking in de vorm van een inspanningsverplichting, binnen de door de fabrikant gestelde criteria, aan wederpartij verlenen ter ondersteuning van de garantieaanvraag.

c.1. De garantieduur voor vanuit Core Industrial B.V. verleende garantie op de hier bij sub b.1. bedoelde producten bedraagt, tenzij de duur uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 24 (vierentwintig)) maanden op onderdelen aansluitend op de datum van levering van de betreffende objecten, zoals eventueel op de factuur van Core Industrial B.V. staat vermeld. De garantie loopt automatisch af aan het einde van de overeengekomen garantieperiode. 

Mocht Core Industrial B.V. besluiten om aansluitend na het verstrijken van genoemde garantieperiode aan wederpartij in het geval van gelijksoortige klachten uit hoofde van service nog gedurende maximaal 3 (drie) maanden telefonische assistentie te verlenen dan kan wederpartij daaraan geen rechten ontlenen.

c.2. Daar waar er geen sprake is van een vermelde leveringsdatum op de factuur geldt de factuurdatum als ingangsdatum voor de garantietermijn, tenzij middels een verzendbewijs een eerdere leveringsdatum aantoonbaar is, dan geldt de daarop genoemde leveringsdatum als ingangsdatum van de garantie.

c.4. Core Industrial B.V. neemt, ten aanzien van de door haar en/of zijdens haar onder garantie geleverde producten en niet door en/of zijdens wederpartij bewerkte producten, uitsluitend een beroep op garantie door wederpartij in behandeling, wanneer de aanvraag binnen de garantieperiode is gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders met Core Industrial B.V. is overeengekomen.

d.1. Garantieverzoeken van een eindgebruiker dienen te allen tijde via de wederpartij waar zij de betreffende door Core Industrial B.V. geleverde producten als bedoeld in art. a.2 heeft betrokken, plaats te vinden en te worden afgewikkeld. Indien de eindgebruiker de betreffende producten direct bij Core Industrial B.V. heeft betrokken kan deze het verzoek rechtstreeks bij Core Industrial B.V. indienen.

d.2. Garantieverzoeken ten aanzien van de door Core Industrial B.V. geleverde producten dienen binnen de garantieperiode schriftelijk te worden gemeld. Bij een niet rechtstreekse levering dient de eindgebruiker deze via haar leverancier binnen de garantieperiode schriftelijk te melden.

e.1. Aan het in behandeling nemen en de wijze van afhandeling van een garantieaanvraag, dan wel het goedkeuren van de garantieaanvraag door Core Industrial B.V. kan de wederpartij geen rechten ten aanzien van het al dan niet verlenen van garantie ontlenen. 

f.1. Een beroep door en/of zijdens wederpartij op een door Core Industrial B.V. verleende garantie stuit de overeengekomen garantieperiode niet. Aan een door Core Industrial B.V. verleende garantie kan door en/of zijdens wederpartij bij toekomstige al dan niet vergelijkbare aankopen geen rechten worden ontleend, ook niet wanneer er aan derden wel garantie werd en/of wordt verleend.

g.1. Daar waar er sprake is van een door Core Industrial B.V. verleende garantie en wederpartij doet daar een beroep op, dan kan eerst na definitieve vaststelling van de aard van de klacht door Core Industrial B.V. worden bepaald of de klacht onder de toepasselijkheid van de garantie valt. 

h.1. Core Industrial B.V. heeft het recht om wederpartij voorafgaand aan de te verrichten garantieverlening naast de eventueel te maken reis- en verblijfskosten de extra onderzoeks-/handelingskosten met een minimum van Euro 100,00 (één honderd Euro) per geval (c.q. product) in rekening te brengen, die zij maakt of heeft gemaakt met betrekking tot het onterecht beroep doen van wederpartij op een door Core Industrial B.V. te verlenen garantie.

i.1. De door Core Industrial B.V. te verlenen garantie anders dan op locatie geschiedt op basis van “carry in” garantie, dat wil zeggen, dat wederpartij dient zorg te dragen voor de kosten van transport vice versa. Wederpartij draagt het risico en de kosten van transport. Wederpartij dient zorg te dragen voor een adequate verpakking.

j.1. Het staat Core Industrial B.V. vrij om bij het verlenen van garantie te kiezen voor reparatie/herstel van het product, al dan niet met nieuwe of gebruikte originele onderdelen, met vervangende onderdelen wanneer originele onderdelen niet meer leverbaar zijn, of een geheel of gedeeltelijke creditering van het oorspronkelijk onder garantie geleverde product. Waarbij de mate van creditering door Core Industrial B.V. wordt vastgesteld.

k.1. Door het voldoen aan één van de hiervoor bij j.1 genoemde prestaties is Core Industrial B.V. ter zake haar garantieverplichtingen volledig gekweten.

l.1. Core Industrial B.V. is bij een terecht beroep op garantie nimmer aansprakelijk voor enige door en/of zijdens wederpartij geleden en/of nog te lijden schade.; niet in directe zin noch in indirecte zin.

m.1. Het recht op de door Core Industrial B.V. verleende garantie vervalt wanneer deze, zulks naar inzicht van Core Industrial B.V., gebaseerd is op een oneigenlijk verzoek of een vermoeden daarvan; bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, indien:

-       Er op de factuur iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

-       Het beroep toeziet op de gevolgen/karaktereigenschappen van de door Core Industrial geleverde materialen, dan wel op de gevolgen van materialen die op uitdrukkelijk verzoek van en/of zijdens wederpartij zijn gebruikt.

-       Er bij een beroep op garantie sprake is van gevolgen door oneigenlijk gebruik van het product en/of de materialen die door Core Industrial B.V. aan wederpartij zijn geleverd

-       Het beroep op garantie het gevolg is van externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, extreme weersomstandigheden, (storm, hoogwater, extreme vorst, sneeuw hoge temperaturen e.d., aardbevingen, oorlogsschade, aanslagen, sabotage en ander onheil van buitenaf alsook de invloed van chemische stoffen. 

-       Er sprake is van gevolgen veroorzaakt door werkzaamheden van derden, die al dan niet in relatie hebben gestaan met de door Core Industrial B, V, verrichte werkzaamheden.

-       Er sprake is van gevolgen door karaktereigenschappen van de met de producten van Core Industrial B.V. te bewerken materialen/producten, die van invloed blijken te zijn op het functioneren van de door Core Industrial B.V. geleverde producten

-       Er sprake is van laattijdige aanvraag van garantie en dit tot een verslechterde uitgangssituatie voor garantieverlening heeft geleid.

-       Er door en/of zijdens wederpartij tussentijds werkzaamheden zijn verricht aan de door Core Industrial B.V en/of zijdens haar onder garantie geleverde producten en/of door haar of zijdens haar onderdelen zijn vervangen, welke de kwaliteit en het functioneren van deze producten negatief hebben kunnen beïnvloeden; zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V.

-       Er sprake is van oneigenlijk gebruik de materialen, producten en/of installaties die de kwaliteit en/of het goed functioneren van de onder garantie vallende geleverde producten negatief beïnvloeden, zulks ter beoordeling van Core Industrial B.V.

-       Wederpartij op enigerlei wijze jegens Core Industrial B.V. in verzuim en/of in gebreke is.

n.1. Core Industrial B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke vorm van schade ook, die wederpartij direct en/of indirect lijdt, met inbegrip van voorafgaande schade en schade na afloop, als gevolg van een terecht beroep op garantie en de door Core Industrial B.V. verrichtte garantieverlening.

o.1. Core Industrial B.V. is gerechtigd, zulks te harer vrije keuze, om bij behandeling van de garantie en/of ter oplossing van de betreffende klacht de keuze te maken om de garantieverlening door haarzelf en/of door een door haar ingeschakelde derde uit laten voeren.

p.1. Wederpartij kan geen invloed uitoefenen op de wijze en soort van de door Core Industrial B.V. te verlenen/ verleende garantie.

q.1 Core Industrial B.V. heeft het recht om indien wederpartij de door haar en/of zijdens haar aan Core Industrial B.V. ter behandeling van garantieverlening gezonden objecten/artikelen niet terug in ontvangst neemt of wenst te nemen na verloop van 14 (veertien) dagen van de weigering of het kenbaar maken daarvan deze objecten/artikelen af te voeren, te vernietigen of te doen laten vernietigen op kosten van wederpartij. Core Industrial B.V. is gerechtigd om de kosten daarvan, met inbegrip van eigen kosten en met een minimum van Euro 75,00 (vijfenzeventig) bij wederpartij in rekening te brengen.

r.1. Wederpartij is gehouden om Core Industrial B.V. op eerste verzoek alle medewerking te verlenen voor het verrichten van herstel onder garantie.

 

Op deze algemene voorwaarden inclusief de appendix garantie rust het © copyright van “De Incassokamer B.V.